✨💕✨ Vibe Raiders 2nd Annual Velvet & Velour Valentine's DJ set bit.ly/jayslayvelvetvelour2021
✨🎄🎅 Y Afterhours Christmas Eve 2020 DJ set bit.ly/jayslayyafterhoursxmas2020
✨🥁🔊  Y Afterhours DnB Thursday DJ set bit.ly/jayslayyafterhoursdnb
✨🌙🌳 Nextfest 2020 closing night Sunday evening DJ set bit.ly/jayslaynextfest2020
✨🥂✨  The Womp NYE 2020 DJ set bit.ly/jayslaywompnye2020djset